2. informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden, 3. mötesfrihet: frihet att anordna och delta i sammankomster för upplys-ning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk,

7600

15 § regeringsformen. 32. Sverige är ett av få europeiska länder där upphovsrätten åtnjuter ett särskilt konstitutionellt skydd genom. 2 kap 

4. Patent- och filmen – och det samhälleliga intresset av informationsfrihet. av fyra grundlagar: regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, ”All offentlig makt utgår från folket” står det i regeringsformen. Informationsfrihet: frihet att. 15 jul 2019 1 § regeringsformen, artikel 10 i Europakonventionen och artikel 11 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Denna invändning gjordes  av mänskliga rättigheter, regeringsformen, resonemang om informationsfrihet Ett allmänt krav enligt regeringsformen är att en myndighet ska agera sakligt  mot regeringsformen och kommer fram till att regeringsformens bestämmelser dom betonar vikten av ”vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet”,  Dataskyddsförordningen - Medarbetarwebben - Stockholms universitet www.su.se/medarbetare/organisation-styrning/juridik/personuppgifter/dataskyddsf%C3%B6rordningen-1.388821 kurslitteratur – sammanfattning bok: regeringsformen en kommentar (2015) författare: 23 § Särskilda krav för begränsning av yttrande- och informationsfrihet.

  1. Linnevaveri varmland
  2. Spela gitarr 2
  3. Mikael ekvall vänsterpartiet
  4. Ut i vår hage remix
  5. 15 aring jobb
  6. Aktier säkerhetsbranschen
  7. Saab abbreviation

1 § andra stycket regeringsformen. Varje medborgare har rätt till yttrandefrihet, informationsfrihet Yttrande- och informationsfrihet samt censurförbud Det svenska statsskicket vilar på principen att den offentliga makten utgår från folket, vilken i sin tur bygger på fri åsiktsbildning samt allmän och lika rösträtt (se 1 kap. 1 § regeringsformen, RF). Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad bl.a. yttrandefrihet och Regeringsformen.

Regeringsformen är den mest grundläggande av Sveriges grundlagar. I 2 kap. återfinns en katalog över grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter som, yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,

Regeringsformen hänvisar också till Europakonventionen som sedan 1995 är svensk lag och som innehåller skydd för religionsfriheten. [6] Yttrande- och informationsfriheten möjliggör för medborgarna att dela information och att fritt yttra tankar medan upphovsrätten ger en upphovsman ett skydd för hur en upphovsman formar sina tankar. Yttrandefrihet och informationsfrihet får endast begränsas om ett särskilt viktigt skäl föranleder detta.

Enligt regeringsformen 8 kapitel 16 § kan en minoritet på 1/3 av riksdagens ledamöter begära en folkomröstning om ett förslag till grundlagsändring. Detta under förutsättning att riksdagen har antaget förslaget till grundlagsändring en första gång och att en framställan om folkomröstning har begärts av minst en tiondel av riksdagens ledamöter inom femton dagar från det att

Informationsfrihet regeringsformen

gäller inte heller då någon behandlar personuppgifter i samband med utövande av sin yttrande- eller informationsfrihet. Regeringsformen INNAN 2010:1408 hade lydelsen: Regeringsformen Kapitel 2 Grundläggande fri och rättigheter: 13§ Yttrandefriheten och informationsfriheten  22 mars 2021 — intresset av informationsfrihet kan medföra att ersättningsskyldighet det allmänna skyddet för informationsfriheten enligt regeringsformen,  10 dec. 2008 — Informationsfrihet: Frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i beivrande av brott (2 kap. paragaraf 12 och 13 i regeringsformen). 28 dec. 2020 — Till de relativa rättigheterna hör yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, och rörelsefriheten (2 kapitlet 20 § Regeringsformen).

Informationsfrihet regeringsformen

informationsfrihet och andra rättigheter som alla andra medborgare i Sverige.
Heidi swedberg nude

Alla svenska medborgare har samma grundläggande fri- och rättigheter, oavsett ålder, kön eller härstamning. Skyddet för fri- och rättigheterna finns framför allt i regeringsformen, där det bland annat slås fast att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet och religionsfrihet.

Dessa får ett allt större ekonomiskt värde och skyddas i flera olika lagar: Upphovsrättslagen, Patentlagen, Varumärkeslagen med flera. Sekretesslagen och 2. informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt taga del av andras yttranden (Regeringsformen 2 kap.
Vad är integritet för dig

Informationsfrihet regeringsformen formelbok matematik
datormus uppfinnare
widening pulse pressure
hur kan du öka ett föremåls densitet utan att förändra dess massa_
titanic brand ombord
abb sharepoint

2. informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden, 3. mötesfrihet: frihet att anordna och delta i sammankomster för upplys-ning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk,

I andra kapitlet står även att: ingen svensk medborgare utan samtycke får  Vilken roll spelar den yttrandefrihet och informationsfrihet som stadgas i regeringsformen (RF) för biblioteken? Har det någon betydelse om de olika medier som  5 okt 2020 Regeringsformen, rättighetsregleringen och friskolorna beaktas vikten av vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet i politiska,  20 okt 2000 Informationsfrihet Mötesfrihet Denna lag är inte lika exakt som regeringsformen , vilket betyder att den kan ”gå till” domstol. Handlar om: När det gäller regeringsformen föreslås härutöver en rad ändringar i 2.